UK Monday - 9 December 2013

Morning

05:00–05:05 Headlines
05:05–06:00 Nau 2 Gayarah
06:00–06:05 Headlines
06:05–06:30 Qaum Ka Sense ®
06:30–07:00 Bhais Badal Kay ®
07:00–07:05 Headlines
07:05–08:00 Khabrain
08:00–08:05 Headlines
08:05–09:00 InFocus ®
09:00–09:05 Headlines
09:05–10:00 Raid ®
10:00–10:05 Headlines
10:05–11:00 Khabrain

Post 6 PM

17:00–17:05 Headlines
17:05–18:00 Faisla Awam Ka
18:00–18:05 Headlines
18:05–18:59 Mano Ya Na Mano ®
19:00–19:05 Headlines
19:05–20:00 Khabrain
20:00–20:05 Headlines
20:05–21:00 NewsEye ®
21:00–21:05 Headlines
21:05–22:00 Faisla Awam Ka ®
22:00–22:05 Headlines
22:05–23:00 Khabrain
23:00–23:05 Headlines
23:05–23:30 Khabrain
23:30–00:00 Bhais Badal Kay ®

Afternoon

11:00–11:05 Headlines
11:05–12:00 Nau 2 Gayarah ®
12:00–12:05 Headlines
12:05–12:30 Khabrain
12:30–13:00 Bhais Badal Kay ®
13:00–13:05 Headlines
13:05–14:00 Khabrain
14:00–14:05 Headlines
14:05–15:00 Mano Ya Na Mano ®
15:00–15:05 Headlines
15:05–16:00 NewsEye ®
16:00–16:05 Headlines
16:05–17:00 Khabrain

Post Midnight

00:00–00:05 Headlines
00:05–01:00 Hoshiyaar ®
01:00–01:05 Headlines
01:05–02:00 Khabrain
02:00–02:05 Headlines
02:05–03:00 Coke Studio ®
03:00–03:05 Headlines
03:05–04:00 Khabrain
04:00–04:05 Headlines
04:05–05:00 Nau 2 Gayarah